'Solvay, natchnienie trudnego dobra': 50.239930, 20.082120